Egzamin maturalny od 2015 rokuEgzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego - w okresie od maja do września - zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora CKE na stronie internetowej www.cke.edu.pl.

Informacje dla maturzystów, którzy po raz pierwszy przystąpią do egzaminu w maju 2015 roku:Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:
- w części ustnej - egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z języka polskiego i języka obcego nowożytnego (wybranego spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego),
- w części pisemnej - egzaminy na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (tego samego, który zdaje w części ustnej),
- w części pisemnej - jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
Uczeń może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych.Przedmioty, które uczeń może zdawać na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej (język łemkowski), język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński), język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski), język polski, język regionalny (język kaszubski), matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły), w terminie do 30 września 2014 r., wstępną pisemną deklarację.
Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego 2015 roku. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej z dniem 8 lutego 2015 r. deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracją do 30 września 2014 r. Dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2015 roku.


Informacje dla absolwentów liceów z lat szkolnych 2004/2005-2013/2014:

Absolwenci liceów z lat szkolnych 2004/2005-2013/2014 przystępują do egzaminu maturalnego przeprowadzanego na podstawie standardów wymagań egzaminacyjnych obowiązujących obowiązującego w liceach ogólnokształcących w roku szkolnym 2013/2014.

Wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego absolwent składa dyrektorowi szkoły macierzystej w terminie do 30 września 2014 r. (absolwent może nie składać deklaracji wstępnej), a deklarację ostateczną składa do 7 lutego 2015 r. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów oraz tematu do części ustnej egzaminu z języka polskiego. Jeżeli absolwent nie złożył deklaracji ostatecznej, z dniem 8 lutego deklaracja wstępna staje się ostateczną.

Osoba, która zamierza ubiegać się o dostosowanie warunków i form egzaminu, składa deklarację i dokumenty uprawniające do dostosowań dyrektorowi macierzystej szkoły do 31 grudnia 2014 r. Ostateczny termin złożenia deklaracji wraz z dokumentami dotyczącymi dostosowań upływa 7 lutego 2015 r.

Szczegółowe informacje na temat egzaminu maturalnego można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Informatory można pobrać także ze strony Archutowskiego.