Wyniki rekrutacjiWyniki rekrutacji do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego

Kandydaci zakwalifikowani do klasy o profilu humanistycznym (A)

Kandydaci zakwalifikowani do klasy o profilu matematycznym (B)

Kandydaci zakwalifikowani do klasy profilu przyrodniczym (C)

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia


W terminie 13-18 sierpnia 2020 r. zakwalifikowani do przyjęcia kandydaci powinni złożyć niżej wymienione załączniki:

  • kwestionariusz (PLIK DO POBRANIA),
  • zobowiązania, zgody, oświadczenia (PLIK DO POBRANIA),
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • wyciąg z aktu urodzenia (kserokopia),
  • 2 podpisane fotografie,
  • podanie o internat - dla zainteresowanych (PLIK DO POBRANIA)