Stypendia i zasiłki szkolneSzanowni Państwo,
uprzejmie informuję  o zmianach w zasadach udzielania stypendiów i zasiłków szkolnych.
Zmiany  wprowadzone zostały uchwałą XXXIV/1033/2020  oraz XXXIV/1024/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 lipca 2020. r.


Zmiany w zasadach udzielania stypendiów i zasiłków obowiązywać będą od początku roku szkolnego 2020/2012. Najważniejsze zmiany:
1) rozpatrywaniem wniosków będzie się zajmował ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.
2) wnioski należy składać do dyrektora ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania do dnia 15.09.2020.
3) modyfikacji ulega katalog wydatków możliwych do finansowania w ramach stypendiów. Możliwe będzie finansowanie tylko:
a) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym obejmującej:
- zakup podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego,
- zakup komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów,
- zakup biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej,
b) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
Wzory wniosków o udzielenie ww. świadczeń dostępne są na stronie Biura Edukacji  (w zakładce Dla ucznia i rodzica, a następnie Pomoc socjalna dla uczniów).
wypełnione wnioski składacie Państwo lub przesyłacie bezpośrednio do OPS.
Obowiązujące kryterium dochodowe:
Zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

a) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł. zwanej dalej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej,
b) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł., zwanej dalej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie,
rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej kryterium dochodowym rodziny - przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Każde dziecko spełniające powyższe kryterium może ubiegać się o stypendium szkolne.
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego skierować należy niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku szkolnego, ale w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznawany jest na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora ośrodka pomocy społecznej.

Z wyrazami szacunku
Sylwia Diłanian - pedagog szkolny