Rekrutacja uzupełniająca
W ZWIĄZKU Z WOLNYMI MIEJSCAMI DO KL. I

ZAPRASZAMY KANDYDATÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU

W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ


Warunkiem przystąpienia kandydata do rekrutacji uzupełniającej do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie jest złożenie nw. dokumentów w terminie do 3 sierpnia 2022 r.:


kandydaci przystępujący do rekrutacji po raz pierwszy:

a)  Podanie do komisji rekrutacyjnej +  Wniosek kandydata (http://archutow.webd.pro/rekrutacja-uzupelniajaca-2022/

b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

(kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez szkołę podstawową)

c) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

(kopia poświadczona za zgodność z oryginałem szkołę podstawową)


kandydaci przystępujący do rekrutacjpowtórnie:

a) Podanie do komisji rekrutacyjnej (http://archutow.webd.pro/rekrutacja-uzupelniajaca-2022/)


Wyniki rekrutacji uzupełniającej - 12 sierpnia 2022 r.