Zasady wyjść z internatu w ciągu tygodnia 1. Każdy wychowanek ma obowiązek punktualnie wyjść na zajęcia lekcyjne. Wyjście do szkoły odbywa się bez wypisu.
 2. Wychowanek ma obowiązek niezwłocznie po zakończonych zajęciach lekcyjnych zgłosić się do wychowawcy dyżurnego w internacie. Powrót ze szkoły wychowawca wpisuje na Karcie Dziennej.
 3. Każdy wychowanek, który planuje indywidualnie opuszczać internat, musi przedstawić „Zgodę na Wyjścia” wypełnioną przez rodziców (opiekunów prawnych). 
 4. Wychowanek każdorazowe wyjście i powrót potwierdza własnoręcznym podpisem w Księdze wejść i wyjść.
 5. W nagłych sytuacjach wypis wychowanka może nastąpić za pomocą SMS-a (z podaniem przyczyny wyjścia), wysłanego przez rodzica na komórkę internatu, z numeru telefonu, który zostanie rozpoznany jako numer rodzica danego wychowanka. 
 6. Wyjazdy do domu w ciągu tygodnia (od niedzieli do czwartku) muszą być poprzedzone pisemną zgodą rodziców lub SMS-em z podaniem przyczyny.
 7. Samodzielny powrót wychowanka do domu w ostatnim dniu zajęć szkolnych odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców.
 8. Internat otwierany jest o godz. 17.00 w niedzielę i zamykany w piątki o godz. 17.00 (sporadycznie zakończenie zajęć odbywa się w inne dni tygodnia). Poza tymi godzinami wychowankowie nie mogą przebywać na terenie internatu. 
 9. W sytuacji gdy wyjście z internatu koliduje z wypełnieniem dyżuru, wychowanek może być wypisany po wypełnieniu obowiązku lub znalezieniu zastępcy.
 10. Rodzice mieszkańca internatu zostają powiadomieni:
 • o samowolnym opuszczeniu internatu przez wychowanka,
 • o niezgłoszeniu się wychowanka w internacie po zajęciach szkolnych.

Za wymienione sytuacje, w zależności od okoliczności, grożą sankcje: 

 • bezwzględny zakaz opuszczania internatu przez kolejnych 5 dni szkolnych,
 • zawieszenie w prawach mieszkańca internatu,
 • usunięcie wychowanka z internatu.