Opłaty za egzamin maturalnyEgzamin maturalny jest odpłatny dla absolwenta, który:

  • po raz trzeci i kolejny przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu w części ustnej albo pisemnej,
  • przystępuje do egzaminu z przedmiotu dodatkowego, który w poprzednich latach zgłosił do deklaracji, ale do niego nie przystąpił.


Absolwent wnosi opłatę (po 50 zł za każdy egzamin) za wskazane egzaminy i w wysokości określonej w zał. 26a w terminie 1.01.2016 - 7.02.2016 na konto podane przez OKE.


Absolwent może być zwolniony z wniesienia opłaty, jeśli złoży do OKE stosowne dokumenty (zał. 26b) w terminie do 31.12.2015.


Dyrektor szkoły, przyjmując deklarację absolwenta powinien poinformować o opłacie (zał. 26a) i o możliwości zwolnienia z niej (zał. 26b).


Potwierdzenie przez OKE opłaty (na zał. 26a) absolwent przekazuje dyrektorowi szkoły.


Absolwent, który nie wniósł opłaty (a był zobligowany i nie został zwolniony) nie zostanie umieszczony na listach egzaminacyjnych.