Opłaty za egzamin maturalny
Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwenta, który:

  • po raz trzeci i kolejny przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu w części ustnej albo pisemnej,
  • przystępuje do egzaminu z przedmiotu dodatkowego, który w poprzednich latach zgłosił do deklaracji, ale do niego nie przystąpił.


Absolwent wnosi opłatę (po 50 zł za każdy egzamin) za wskazane egzaminy na konto podane przez OKE.


Absolwent może być zwolniony z wniesienia opłaty, jeśli złoży do OKE stosowne dokumenty (zał. 26).


Dyrektor szkoły, przyjmując deklarację absolwenta powinien poinformować o opłacie i o możliwości zwolnienia z niej.


Absolwent, który nie wniósł opłaty (a był zobligowany i nie został zwolniony) nie zostanie umieszczony na listach egzaminacyjnych.