Wniosek rekrutacyjny

Rok 2023/2024

WNIOSEK KANDYDATA O PRZYJĘCIE
DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 3

Dane osobowe kandydata

Aktualnie jestem uczniem

Dane osobowe matki (opiekuna prawnego)

Czy adres zamieszkania jest taki sam jak dziecka

Dane osobowe ojca (opiekuna prawnego)

Czy adres zamieszkania jest taki sam jak dziecka ?

Wybrane przeze mnie szkoły od najbardziej do najmniej preferowanych (z uwzględnieniem Publicznego LO Archutowskiego)

Wybór kierunku

możliwość wskazania więcej niż jednego kierunku. Wartości należy wskazać od najbardziej do najmniej preferowanego.
Rozszerzenie – Wybór 1
Wybierz pierwsze pod względem ważności rozszerzenie
Rozszerzenie – Wybór 2 (nieobowiązkowe)
Jeśli chcesz, możesz wybrać drugie pod względem ważności rozszerzenie
Przedmiot obowiązkowy
Rozszerzenie – Wybór 1
Wybierz pierwsze pod względem ważności rozszerzenie
Rozszerzenie- Wybór 2 (nieobowiązkowe)
Jeśli chcesz, możesz wybrać drugie pod względem ważności rozszerzenie
Rozszerzenie – Wybór 3 (nieobowiązkowe)
Jeśli chcesz, możesz wybrać trzecie pod względem ważności rozszerzenie
Rozszerzenie – Wybór 1
Wybierz pierwsze pod względem ważności rozszerzenie
Rozszerzenie – Wybór 2 (nieobowiązkowe)
Jeśli chcesz, możesz wybrać drugie pod względem ważności rozszerzenie
Rozszerzenie – Wybór 3 (nieobowiązkowe)
Jeśli chcesz, możesz wybrać trzecie pod względem ważności rozszerzenie

Wybór kierunku drugiego

możliwość wskazania więcej niż jednego kierunku. Wartości należy wskazać od najbardziej do najmniej preferowanego.
Rozszerzenie – Wybór 1
Wybierz pierwsze pod względem ważności rozszerzenie
Rozszerzenie – Wybór 2 (nieobowiązkowe)
Jeśli chcesz, możesz wybrać drugie pod względem ważności rozszerzenie
Przedmiot obowiązkowy
Rozszerzenie – Wybór 1
Wybierz pierwsze pod względem ważności rozszerzenie
Rozszerzenie- Wybór 2 (nieobowiązkowe)
Jeśli chcesz, możesz wybrać drugie pod względem ważności rozszerzenie
Rozszerzenie – Wybór 3 (nieobowiązkowe)
Jeśli chcesz, możesz wybrać trzecie pod względem ważności rozszerzenie
Rozszerzenie – Wybór 1
Wybierz pierwsze pod względem ważności rozszerzenie
Rozszerzenie – Wybór 2 (nieobowiązkowe)
Jeśli chcesz, możesz wybrać drugie pod względem ważności rozszerzenie
Rozszerzenie – Wybór 3 (nieobowiązkowe)
Jeśli chcesz, możesz wybrać trzecie pod względem ważności rozszerzenie

Wybór kierunku trzeciego

możliwość wskazania więcej niż jednego kierunku. Wartości należy wskazać od najbardziej do najmniej preferowanego.
Rozszerzenie – Wybór 1
Wybierz pierwsze pod względem ważności rozszerzenie
Rozszerzenie – Wybór 2 (nieobowiązkowe)
Jeśli chcesz, możesz wybrać drugie pod względem ważności rozszerzenie
Przedmiot obowiązkowy
Rozszerzenie – Wybór 1
Wybierz pierwsze pod względem ważności rozszerzenie
Rozszerzenie- Wybór 2 (nieobowiązkowe)
Jeśli chcesz, możesz wybrać drugie pod względem ważności rozszerzenie
Rozszerzenie – Wybór 3 (nieobowiązkowe)
Jeśli chcesz, możesz wybrać trzecie pod względem ważności rozszerzenie
Rozszerzenie – Wybór 1
Wybierz pierwsze pod względem ważności rozszerzenie
Rozszerzenie – Wybór 2 (nieobowiązkowe)
Jeśli chcesz, możesz wybrać drugie pod względem ważności rozszerzenie
Rozszerzenie – Wybór 3 (nieobowiązkowe)
Jeśli chcesz, możesz wybrać trzecie pod względem ważności rozszerzenie

Wybór kierunku czwartego

możliwość wskazania więcej niż jednego kierunku. Wartości należy wskazać od najbardziej do najmniej preferowanego.
Rozszerzenie – Wybór 1
Wybierz pierwsze pod względem ważności rozszerzenie
Rozszerzenie – Wybór 2 (nieobowiązkowe)
Jeśli chcesz, możesz wybrać drugie pod względem ważności rozszerzenie
Przedmiot obowiązkowy
Rozszerzenie – Wybór 1
Wybierz pierwsze pod względem ważności rozszerzenie
Rozszerzenie- Wybór 2 (nieobowiązkowe)
Jeśli chcesz, możesz wybrać drugie pod względem ważności rozszerzenie
Rozszerzenie – Wybór 3 (nieobowiązkowe)
Jeśli chcesz, możesz wybrać trzecie pod względem ważności rozszerzenie
Rozszerzenie – Wybór 1
Wybierz pierwsze pod względem ważności rozszerzenie
Rozszerzenie – Wybór 2 (nieobowiązkowe)
Jeśli chcesz, możesz wybrać drugie pod względem ważności rozszerzenie
Rozszerzenie – Wybór 3 (nieobowiązkowe)
Jeśli chcesz, możesz wybrać trzecie pod względem ważności rozszerzenie

Czy uczeń jest zainteresowany zamieszkaniem w szkolnym internacie na czas nauki?

Tylko dla uczniów zameldowanych poza Warszawą.
Internat

Zasady katolickiego kształcenia i wychowania
w PLO im. bł. ks. Romana Archutowskiego

1.Wspólny udział w obrzędach religijnych takich, jak:

– poniedziałkowe modlitwy na korytarzu szkoły,
– msze święte w piątki oraz przy okazji różnych ważnych wydarzeń szkolnych i uroczystości kościelnych,
– dziesiątka różańca odmawiana na korytarzu szkolnym podczas przerw śniadaniowych w październiku,
– drogi krzyżowe przeżywane w Wielkim Poście,
– rekolekcje adwentowe i wielkopostne,
– modlitwy okolicznościowe (np. w adwencie, przy okazji ważnych wydarzeń szkolnych),
– pielgrzymki i wycieczki o charakterze religijnym.

2.Włączanie się w inne aktywności związane z kształtowaniem postaw religijnych, np.:

– spotkania z zaproszonymi gośćmi, którzy poruszają problematykę zgodną z nauczaniem kościoła,
– angażowanie się w dzieła misyjne i wolontariat,
– włączanie się w akcje i wydarzenia religijne – np. Orszak Trzech Króli, piknik parafialny,
– formacja ministrantów,
– schola szkolna.

3. Stosowanie się do zapisów statutowych

(Wyciąg ze Statutu)

Art. 3

 1. Liceum jest szkołą katolicką, której całokształt działalności opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół katolicki.
 2. Zasada zapisana w ust.1 dotyczy całej koncepcji pracy szkoły, a w szczególności:
 1. celów i zadań statutowych,
 2. programu wychowawczego-profilaktycznego,
 3. programów nauczania.
 1. Zasada zapisana w ust. 1 stanowi kryterium wypełniania zadań statutowych szkoły przez dyrektora i nauczycieli i jest uwzględniana w realizacji rozwoju zawodowego nauczycieli.
 2. Wychowanie w szkole, w tym poprzez kształcenie, oparte jest na personalistycznej koncepcji człowieka głoszonej przez Kościół katolicki, w szczególności – na myśli i nauce św. Jana Pawła II, z uwzględnieniem wzoru osoby Błogosławionego Patrona.

Art. 10

 1. W szkole podejmowane są stałe działania i wysiłki budowania jej charakteru wychowawczego określonego w art. 3. Jednocześnie możliwe jest przyjmowanie uczniów wyznających inną religię, poszukujących i niewyznających żadnej religii, którzy wybierają tę szkołę jako miejsce swej edukacji i zobowiązują się do przestrzegania statutu.
 2. Szanując przekonania uczniów, o których mowa w ust.1, szkoła zapewnia wszystkim wychowanie do wzajemnego szacunku, pokoju i współpracy w klimacie chrześcijańskiej otwartości i miłości. Uczniowie ci mają obowiązek uczestniczenia w pełni w procesie wychowania i nauczania obowiązującym w szkole.
 3. Nauka religii katolickiej stanowi fundament edukacji w szkole. Uczniowie niewierzący lub wyznający inną religię korzystają z przysługującej im wolności sumienia i wyznania w zakresie praktyk religijnych.

Art. 8

 1. Zasady i wartości chrześcijańskie stanowią fundament procesu wychowawczego opisanego szczegółowo w programie wychowawczo-profilaktycznym, są uwzględniane w programach kształcenia i mają być ukazywane przykładem życia przede wszystkim przez nauczycieli i osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole.
 2. Proces wychowawczy i formacyjny w szkole opiera się na relacji osób: nauczyciela i ucznia, nauczycieli między sobą, dyrektora i nauczycieli.

Art. 9

 1. Szkoła wspiera rozwój duchowy uczniów, który stanowi źródło motywacji do podejmowania wysiłku własnego rozwoju. Wrażliwość i otwartość na wartości wyznawane, odkrywane i realizowane warunkuje wzrastanie w dojrzałości osobowej zarówno wychowanków, jak i wychowawców.

Art. 10

 1. W szkole podejmowane są stałe działania i wysiłki budowania jej charakteru wychowawczego określonego w art. 3. Jednocześnie możliwe jest przyjmowanie uczniów wyznających inną religię, poszukujących i niewyznających żadnej religii, którzy wybierają tę szkołę jako miejsce swej edukacji i zobowiązują się do przestrzegania statutu.
 2. Szanując przekonania uczniów, o których mowa w ust.1, szkoła zapewnia wszystkim wychowanie do wzajemnego szacunku, pokoju i współpracy w klimacie chrześcijańskiej otwartości i miłości. Uczniowie ci mają obowiązek uczestniczenia w pełni w procesie wychowania i nauczania obowiązującym w szkole.
 3. Nauka religii katolickiej stanowi fundament edukacji w szkole. Uczniowie niewierzący lub wyznający inną religię korzystają z przysługującej im wolności sumienia i wyznania w zakresie praktyk religijnych.

Art. 12

 1. Realizując cele i zadania, szkoła: (…)
  Umożliwia uczniom formację religijno-moralną; wartości chrześcijańskie głoszone przez Kościół katolicki są podstawowym wyznacznikiem wychowania i płaszczyzną odniesienia w stosunkach między uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi pracownikami szkoły.
 2. Szkoła w szczególności:
 3. Wychowuje młodzież w poszanowaniu tradycji, historii, kultury i dziedzictwa narodowego, tożsamości religijnej, ucząc jednocześnie otwartości i szacunku dla osób i społeczności reprezentujących inne kultury, religie i narody (…)

Art. 13

  Szkoła posiada program wychowawczy oparty na zasadach i wartościach chrześcijańskich, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli oraz program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska, obejmujący treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Art. 16

  Szkoła udziela pomocy według własnych możliwości, może organizować pomoc we współpracy z właściwą administracją samorządową oraz strukturami i osobami angażującymi się w dziełach miłosierdzia chrześcijańskiego.

Art. 17

  Szkoła korzysta z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz z poradni specjalistycznych, z placówki doskonalenia nauczycieli, współpracuje ze strukturami szkolnictwa katolickiego i korzysta z pomocy placówki doskonalenia nauczycieli działającej w tych strukturach.

Art. 20

  Dyrektora szkoły zatrudnia i zwalnia Dyrektor Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Warszawskiej, uwzględniając charakter wychowawczy szkoły oraz obowiązujące przepisy.

Art. 23

  Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za realizację w szkole procesu wychowania i kształcenia według zasad obowiązujących szkołę katolicką określonych w statucie i przyjętej koncepcji człowieka jako osoby.

Art. 29

 1. Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. Szkoła wspiera wychowawczą funkcję rodziny jako katolicka instytucja oświatowo-wychowawcza.
 2. Od rodziców szkoła oczekuje współpracy w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci, udziału w organizowanych dla nich spotkaniach, wspierania swoją postawą szkoły jako katolickiej instytucji edukacyjnej.

Art. 37

 1. Nauka religii katolickiej realizowana w formie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, należy do podstawowej działalności szkoły ze względu na jej tożsamość.
 2. Dzień szkolny zaczyna się wspólną modlitwą w klasach.
 3. Raz w tygodniu cała wspólnota szkolna uczestniczy przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych w porannej modlitwie.
 4. W pierwsze piątki miesiąca (jeśli nie są to dni wolne) cała wspólnota szkolna uczestniczy w Mszy Świętej.
 5. Raz w tygodniu cała wspólnota szkolna ma możliwość uczestniczenia w Mszy Świętej.
 6. W ciągu roku szkolnego w szkole organizowane są różne formy wychowania i formacji, w tym rekolekcje i dni skupienia.

Art. 43

  Nauczyciele zobowiązani są do katolickiej postawy i stałej formacji umysłu i ducha (…).

Art. 45

  Wychowawca klasy ukazuje odpowiedzialną postawę życiową, wynikającą z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, Kościoła,

Art. 47

  Wszyscy pracownicy, w szczególności nauczyciele przykładem życia i pracą mają obowiązek ukazywać uczniom wartości, które są podstawą działania szkoły katolickiej.

Art. 48

  Cele i zadania statutowe szkoły – katolickiej instytucji edukacyjnej – pozostają w bezpośrednim związku z religią katolicką. Wiara i etos religii katolickiej stanowią podstawę wychowania i nauczania w szkole.

Art. 50

 1. Uczniowie mają prawo do wprowadzania ich na drogę mądrości życia przez uczenie syntezy wiedzy i wiary – przykładem życia i towarzyszenia im w ramach procesu edukacyjnego i wychowawczego
 2. Uczniowie mają obowiązek:
  – przestrzegania statutu i regulaminów szkoły,
  – włączania się w życie szkoły, w tym w jej życie religijne,

Art. 54

  W szkole nie obowiązuje jednolity strój szkolny, wymagany jest jednak określony styl ubierania się i wyglądu, który odpowiada katolickiemu charakterowi szkoły i wyraża istotne dla niej wartości.

Art. 56

  Ucznia obowiązuje absolutny zakaz noszenia symboli i głoszenia haseł, przynależności lub identyfikowania się poza szkołą z grupami, których ideologia jest sprzeczna z nauką Kościoła katolickiego;

Art. 66

  Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia jego obowiązków szkolnych, pracy nad rozwojem własnej osobowości, jego kulturze osobistej, stosunku do wartości wypływających z katolickiego charakteru Szkoły, postawie wobec kolegów i dorosłych, zaangażowaniu w służbę drugiemu człowiekowi i na rzecz społeczności szkolnej.

Art. 70

  Internat w okresie nauki jest wspólnym domem wychowanków, w którym należy dążyć do współtworzenia jego katolickiego charakteru, rodzinnej atmosfery, sprzyjającej dobrej nauce, pracy i prawidłowemu rozwojowi wychowanków.

Art. 94

  Szkolny sztandar poprzez osobę patrona liceum symbolizuje także katolicki charakter samej placówki.

Kryteria dodatkowe

Kandydat z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia

Należy dostarczyć wraz z wnioskiem rekrutacyjnym.

Wielodzietność rodziny kandydata Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci

Należy wypełnić oświadczenie i dostarczyć wraz z wnioskiem rekrutacyjnym.

Oświadczenie – możesz pobrać teraz.

Niepełnosprawność kandydata

Należy dostarczyć orzeczenie

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Należy dostarczyć wraz z wnioskiem rekrutacyjnym.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Należy dostarczyć wraz z wnioskiem rekrutacyjnym.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Należy dostarczyć wraz z wnioskiem rekrutacyjnym.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie Oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

Należy wypełnić oświadczenie i dostarczyć wraz z wnioskiem rekrutacyjnym.

Oświadczenie – możesz pobrać teraz. Zostanie również dołączone do wiadomości potwierdzającej.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Należy dostarczyć wraz z z wnioskiem rekrutacyjnym.

Klauzula obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. Romana Archutowskiego
w Warszawie, ul. Dewajtis 3, kontakt: +48 502761555 lub t.kowalczyk@archutowski.edu.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Tomasz Kowalczyk (kontakt: listownie, na powyższy adres szkoły).
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów oświatowych, (w szczególności Rozporządzenia Ministra Edukacji
narodowej z dnia 14 maja 2017 r. i z dnia 25 sierpnia 2017 r.) w celu wykonywania ciążących na szkole obowiązków prawnych
takich jak: prowadzenie księgi uczniów, dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen, księgi arkuszy ocen, dziennika pedagoga, psychologa,
doradcy zawodowego. Nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4. Odbiorcami danych osobowych są:
• Minister Edukacji Narodowej – dane przekazywane poprzez system informacji oświatowej w zakresie wynikającym
z przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej;
• Okręgowa Komisja Egzaminacyjna – w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia egzaminu maturalnego;
• w sytuacjach kryzysowych mogą to być: sądy, policja i inne organy i służby prawnie uprawnione do ich pozyskiwania
i przetwarzania w związku z realizacją swoich zadań ustawowych – jeśli o nie wystąpią.
• podmioty obsługujące szkolne systemy teleinformatyczne lub dostarczające usługi informatyczne typu: dziennik
elektroniczny, arkusz ocen i inne;
• podmioty świadczące usługi w zakresie poczty elektronicznej,
• System Informacji Oświatowej (SIO) – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane te będą wprowadzone do SIO.
5. Dane osobowe przetwarzane będą od początku rekrutacji kandydatów przez okres uczęszczania ucznia do szkoły, w celu
sprawowania opieki nad nim oraz rejestracji jego wyników w nauce i zachowaniu przez czas, jaki przepis prawa lub instrukcja
kancelaryjna szkoły wymaga w zakresie przechowywania poszczególnych rejestrów, dzienników i ksiąg ewidencyjnych. Dane w
dzienniku lekcyjnym są przechowywane przez 5 lat; dane w księdze uczniów – 10 lat; arkusze ocen – 50 lat. rejestr czytelników
biblioteki przez okres nie dłuższy niż do zakończenia nauki i rozliczenia się z biblioteką, pozostałe dane dotyczące informacji
zawartych w dzienniku pedagoga, psychologa, pielęgniarki przechowywane są zgodnie z przepisami szczegółowymi w powyższym
zakresie.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
9. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem
faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Po kliknięciu przycisku Wyślij nastąpi zamknięcie bieżącej sesji, a formularz zostanie wygenerowany i wysłany na poniżej podany adres mailowy.
W kolejnym kroku podsumowującym, będzie również możliwość pobrania formularza bezpośrednio ze strony, po kliknięciu w napis Download.

UWAGA ! Po zamknięciu strony nie będzie możliwości powrotu do formularza, a wygenerowany wniosek należy podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły.